Wie zijn wij?

Met zeven schoolbesturen met 64 basisscholen waarvan vier scholen voor speciaal (basis) onderwijs bieden wij als Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek passend onderwijs aan zo’n 15 duizend kinderen.

Onze organisatie

Schoolbesturen brengen passend – en steeds inclusiever – onderwijs zelf in praktijk op hun scholen. Zij maken daar ook zelf beleid voor. Drie schoolbestuurders vormen het stichtingsbestuur van ons samenwerkingsverband en zij praten ook namens hun vier andere collega-schoolbestuurders.

Het samenwerkingsverband heeft geen mensen in dienst. Twee mensen hebben de dagelijkse leiding: Anneke Bax (in dienst bij schoolbestuur Agora) en Babs Schipper (in dienst bij Zaan Primair). Wim Nederlof is ambtelijk secretaris en wordt ingehuurd door het bestuur van het samenwerkingsverband. Deze drie mensen bereiden plannen voor en helpen scholen om die plannen uit te voeren.

Contact
Postbus 88
1500 EB Zaandam
secretariaat@swvpozaanstreek.nl

Even voorstellen

Bestuur
Gernanda-2023

Gernanda Schutte
Voorzitter College van Bestuur Agora

Lees meer
BYM_2614_web

Astrid Brugman
Lid College van Bestuur Opspoor

Lees meer
BYM_2625_web

Harry Dobbelaar
Lid College van Bestuur Zaan Primair

Lees meer
Coördinatie
BYM_2631_web

Anneke Bax
Bestuurscoördinator

Lees meer
Foto-Babs-Schipper

Babs Schipper
Bestuurscoördinator

BYM_2633_web

Wim Nederlof
Ambtelijk secretaris

Lees meer
Secretariaat
BYM_2610_web

Karina Knaap
Management ondersteuner

BYM_2602_web

Nicolien Levering
TLV Secretaresse

Organogram

Toezicht en medezeggenschap

Raad van toezicht

De raad van toezicht bewaakt of het samenwerkingsverband zijn taken goed doet. De raad keurt het ondersteuningsplan, de begroting en de jaarrekening goed.

Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschap is geregeld via de ondersteuningsplanraad. In de ondersteuningsplanraad denken en praten ouders en medewerkers mee over het beleid van het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad moet het ondersteuningsplan goedkeuren.

Programmaraad

In de programmaraad praten mensen uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs uit de Zaanstreek én het speciaal onderwijs buiten onze regio met elkaar. De programmaraad adviseert het stichtingsbestuur over allerlei onderwerpen zoals de instroom van leerlingen en het onderwijsaanbod van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Missie en visie

Missie: ieder kind moet kunnen meedoen

In de Zaanstreek werken wij als schoolbesturen met kinderen, ouders, schoolteams en samenwerkingspartners aan thuisnabij, inclusiever onderwijs. Dit doen wij omdat ieder kind recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen verdient om mee te kunnen doen. Nu op school, ‘later’ als volwaardig burger in onze samenleving. Daar bereiden de scholen in ons samenwerkingsverband ieder kind zo goed mogelijk op voor.

 

Visie: inclusiever onderwijs draagt bij aan een inclusievere samenleving

Waaróm werken wij aan inclusiever onderwijs? Erbij horen is een van onze belangrijkste sociale behoeften als mens. Onze samenleving wordt rijker als ieders bijdrage telt en mee kunnen doen, sociaal, maatschappelijk en op de arbeidsmarkt.

Dit meedoen kun je leren op school, in je eigen omgeving. Daar ontmoeten kinderen die later onze samenleving vormgeven, elkaar. Zij kunnen leren uitgaan van verschillen en ontdekken dat iedereen met eigen unieke kwaliteiten kan bijdragen aan activiteiten. Zo wordt insluiten de norm en hopen we dat de kinderen die nu naar school gaan, later zelf uitdragen dat iedereen erg mag zijn en gelijkwaardig mee kan doen. Zodat onze samenleving inclusiever wordt.

Ondersteuningsplan

In de Zaanstreek streven we ernaar dat maximaal 1 procent van alle kinderen in de regio naar het speciaal (basis)onderwijs hoeft te gaan. Ook willen we in onze regio géén thuiszitters. En kinderen die een ontheffing hebben van leerplicht, willen we naar onderwijs helpen, ook als dit groei van het speciaal (basis)onderwijs betekent. Deze doelen staan in het ondersteuningsplan dat de samenwerkende schoolbesturen samen hebben gemaakt.

 

We werken aan een programma met vijf programmalijnen:

1. inclusiever (leren) denken en doen

2. onderwijs passender maken

3. samen leren, samen werken, samen scholen

4. doelmatig organiseren, vrolijk verantwoorden

5. doorgaande projecten en arrangementen

Gegevensbescherming

Onze functionaris gegevensbescherming is Hans Nusselder. Hij is bereikbaar voor vragen of klachten over beveiliging persoonsgegeven of datalekken, jc.nusselder@planet.nl of 06 12 30 89 98.

Download

Agenda