Ouders

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig en heeft u daar een vraag over? De leraar of intern begeleider van de school van uw kind is dan het eerste aanspreekpunt. Op deze website vindt u ook informatie. Staat de informatie die u zoekt er niet tussen? Bel of mail dan naar het ouder- en jeugdsteunpunt.

Contact
Wilt u graag persoonlijk contact?
Mail naar het ouder- en jeugdsteunpunt en we nemen snel contact met u op.

Elke vrijdag is er telefonisch spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur. Bel naar: 06 28 86 79 27

Tijdens vakanties zijn wij niet bereikbaar.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Heeft u een vraag over de toelaatbaarheid verklaring van uw kind? Of een andere vraag over een toelaatbaarheidsverklaring?

Neem gerust contact met ons op. We hopen u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Contact Procedure toelaatbaarheidsverklaring
Wilt u graag persoonlijk contact?
Mail naar Nicolien Levering, secretaresse.

Nicolien haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. Haar telefoonnummer is: 06 29 09 31 15

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs? Bekijk de uitlegvideo!

Veelgestelde vragen

Bekijk de websites van scholen in de buurt waar u woont. Hierop staat veel informatie. In de schoolgids die op de website staat, vind u meer over de ondersteuning die elke school biedt.

Weet u al dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school? Maak dan een afspraak met de intern begeleider of de directeur van de school van uw keuze. Die gaat graag met u in gesprek.

Als uw kind is aangemeld bij een school dan heeft die school zorgplicht. De school kijkt of zij uw kind passend onderwijs kan bieden. Kan de school dat zelf niet, dan helpt zij om een school te vinden die dat wel kan.

U kunt uw kind altijd aanmelden bij een buurtschool. Ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Vertel dit dan wel!

De school mag alleen nee zeggen tegen de aanmelding als:

  • de school vol is
  • u als ouder niet achter de godsdienst of levensbeschouwing van de school staat
  • uw kind (nog) niet zindelijk is

Op de website van elke school staat de schoolgids. Hierin staat welke ondersteuning de school biedt.

Ook moet elke school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) maken. Daarin geeft de school ook de grenzen van ondersteuning aan. Het SOP staat ook op de website van de school.

De leraar probeert het onderwijs goed af te stemmen op wat uw kind nodig heeft. Elke school biedt basisondersteuning. In de schoolgids staat wat daar allemaal bij hoort.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan bedenkt de school samen met u wat kan helpen. Dit heet een arrangement. Misschien is ook thuis of in de vrije tijd hulp nodig. Dan praat ook de schoolmaatschappelijker werker in de school mee die zo nodig contact kan leggen met het jeugdteam in de wijk.

Als ‘gewone’ extra ondersteuning niet genoeg is, kan de school misschien nog meer bieden. Dit noemen we intensievere extra ondersteuning op de eigen basisschool.

Soms is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) beter voor uw kind. Dit kan voor kortere of langere tijd zijn. Gaat het goed met uw kind in het sbo of so? Dan kan uw kind (weer) overstappen naar de basisschool.

In de Zaanstreek hebben we verschillende scholen voor sbo en so. Kijk op dynamicaonderwijs.nl of op www.tijstroom.nl.

Als extra ondersteuning nodig is, maakt de school altijd een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In het OPP staat welke vervolgstap uw kind kan zetten. Dit heet een uitstroomprofiel. In het OPP staat hoe de school uw kind hierop voorbereidt.

Het OPP staat in het Groeidocument. Dit is de aanpak voor extra ondersteuning. Als ouder stemt u in met die aanpak. De school gebruikt het OPP om te kijken of de extra ondersteuning helpt en om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen.

Het ouder- en jeugdsteunpunt geeft informatie en advies over passend onderwijs aan kinderen, ouders en scholen.

Scholen zijn altijd het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders. Loopt het contact niet goed? Wit u dat iemand met u meedenkt? Het ouder- en jeugdsteunpunt luistert en denkt met u mee.

Sommige kinderen lopen vast in het basisonderwijs. Voor hen is er plek in het speciaal basisonderwijs (sbo), het gespecialiseerd onderwijs (go) en het speciaal voortgezet onderwijs (vso). Het gaat dan om kinderen met een visuele beperking, slechthorendheid of doofheid, leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps, langdurig zieke kinderen of kinderen met een psychiatrische stoornis.

Het speciaal basisonderwijs (sbo) is voor kinderen die zich op de basisschool niet goed kunnen ontwikkelen. Dat kan zijn door hun gedrag of omdat zij meer tijd nodig hebben om te leren.

Kinderen werken in het sbo aan dezelfde doelen als op de basisschool, maar de groepen zijn kleiner. De leraar heeft dus meer tijd en aandacht voor ieder kind.

Voor kinderen die meer hulp nodig hebben dan kan in het sbo is het gespecialiseerd onderwijs (go). Ook hier zijn de groepen kleiner dan op de basisschool. De leraar weet veel over zeer moeilijk lerende kinderen of over gedrag. Deze scholen vind u in de Zaanstreek.

Buiten onze regio zijn er ook speciale scholen voor kinderen die iets anders nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Voor het sbo en go is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Het is niet altijd zo dat een kind de hele schooltijd in het sbo of go zit. Gaat het goed met uw kind? Dan kijkt het sbo of go of overstappen naar de basisschool mogelijk is.

Blijft speciaal onderwijs het beste passend na groep 8? Dan zijn er ook scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Wij willen graag dat zoveel mogelijk kinderen naar de basisschool in hun eigen buurt gaan. Scholen doen er dus alles aan om een kind op school te houden en te zorgen voor de extra ondersteuning die nodig is.

In de Zaanstreek hebben we verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs en gespecialiseerd onderwijs. Kijk op dynamicaonderwijs.nl of op www.tijstroom.nl.

Is intensievere extra ondersteuning nodig, dan vraagt de basisschool een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Hier bent u als ouder altijd bij betrokken.

Zit uw kind nog niet op school en is wel een TLV nodig? Dan vraagt de school waar uw kind naartoe gaat die TLV aan.

De school kan ook een TLV aanvragen als u dat niet goed vindt. U krijgt altijd een uitnodiging voor een gesprek zodat u kunt uitleggen waarom u het niet eens bent met de TLV.

De TLV-aanvraag gaat naar twee deskundigen. Die geven advies. Zij kijken of de intensievere extra ondersteuning echt nodig is en of de school die de TLV aanvraagt tot nu toe alles heeft gedaan om uw kind passend onderwijs te geven.

Er komt ook een gesprek met u, de school en een leidinggevende van het samenwerkingsverband. Aan het eind van dit gesprek hoort u of uw kind een TLV krijgt.

Als u kind naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs gaat, is altijd een TLV nodig. U meldt uw kind zelf aan bij de nieuwe school.

Bent u het niet eens met de beslissing over de TLV, dan kunt u bezwaar maken bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaringen. U vindt hier meer informatie.

 

Kan uw kind niet zelf naar school? Lukt het u als ouder of iemand anders in je omgeving ook niet om uw kind naar school te brengen? Dan kan de gemeente waarin u woont vervoer organiseren en betalen.

Vind u het lastig om dit vervoer aan te vragen bij de gemeente? Ga naar de intern begeleider van de school. Die kan u verder helpen.

Ieder kind heeft het recht om te leren. Ook als het voor uw kind lastig is om naar school te gaan, kan de school samen met het samenwerkingsverband nadenken over wat wél lukt.

Soms kan een kind wel een paar uur per dag naar school of kan een andere school wel passende ondersteuning bieden. We kunnen met onder anderen de schoolmaatschappelijk werker op school, de jeugd- en gezinswerker en de leerplichtmedewerker van de gemeente een goed plan maken zodat uw kind (weer) mee kan doen op school. 

Bekijk dit filmpje met uw kind of download het boekje met informatie.

Op elke school werkt een schoolmaatschappelijk werker. Die kan uw kind en u helpen als u vragen heeft over bijvoorbeeld opvoeding, gedrag of de ontwikkeling van uw kind. De schoolmaatschappelijk werker verwijst u zo nodig door naar het jeugdteam in de wijk.

 

Als uw kind straks extra ondersteuning nodig heeft in het voortgezet onderwijs, zorgt de basisschool voor een goede overdracht.

Ga als ouder ook kijken op de nieuwe school. De meeste scholen houden een open huis voor kinderen en ouders.

In en rond Zaanstad vind u ook scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Buiten de regio zijn meer scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. De leraar van groep 8 en de intern begeleider van de school kunnen u er meer over vertellen.

Parels in de Zaan

Er is een revolutie nodig in het onderwijs

‘De gangbare opvattingen over inclusief onderwijs zijn volgens mij nog niet revolutionair genoeg’, zegt Sofie Sergeant, hoofddocent Burgerschap en Inclusie aan de Hogeschool Utrecht.

Samen kunnen we de vicieuze cirkel van kansenongelijkheid doorbreken

Wat is kansenongelijkheid in het onderwijs, hoe ga je dat meerkoppige monster te lijf? Een gesprek met programmamaker, schrijver en docent Karim Amghar.

De jonge-kind specialisten zijn echte ambassadeurs voor hun doelgroep

Werken met jonge kinderen is iedere dag een uitdagende en verrassende ontdekkingsreis. Van leerkrachten wordt flexibiliteit, sensitiviteit en creativiteit verwacht om aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen tegemoet te kunnen komen. In het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek werken elke dag veel mensen samen om kansen voor alle leerlingen te bieden. Binnen het Samenwerkingsverband zijn er professionals met expertise op het gebied van taal, autisme, hoogbegaafdheid en jonge kind. Dit schooljaar zijn we samen met jonge kind specialisten een traject gestart dat aansluit bij het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband PO: Passend Onderwijs met als thema: Samen leren en werken aan inclusiever onderwijs in de Zaanstreek: Ieder kind doet mee (SWV, 2022).

Wie wij zijn en waar wij voor staan

Scholen vallen onder een schoolbestuur dat verantwoordelijk is voor de school en het onderwijs. De zeven schoolbesturen en hun scholen in de Zaanstreek vormen ons samenwerkingsverband.

De schoolbesturen spreken samen af hoe ieder kind in de Zaanstreek passend onderwijs krijgt en mee kan doen op school. Elke vier jaar maken zij daar een plan voor: het ondersteuningsplan.

Als schoolbesturen werken wij met kinderen, ouders en partners aan thuisnabij, inclusiever onderwijs. Dit betekent dat wij graag willen dat zoveel mogelijk kinderen in hun eigen buurt naar de basisschool gaan. En dat ieder kind kan meedoen, nu op school en nu en later ook in de samenleving.

Ondersteuning voor kinderen in de Zaanstreek

Wij willen graag dat zoveel mogelijk kinderen in hun eigen buurt naar de basisschool gaan.

Scholen bieden basisondersteuning en helpen kinderen op allerlei manieren om zich goed te ontwikkelen. Ook als extra ondersteuning nodig is lukt dat vaak in de basisschool. Soms is tijdelijk extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs tijdelijk beter. Het kan ook zijn dat een combinatie van basisschool en ‘speciale’ school past bij wat uw kind nu nodig heeft.

Onderwijsspecialisten die werken in en vanuit twee onderwijscentra ondersteunen alle scholen in de Zaanstreek bij het geven van passend onderwijs aan kinderen. Dit zijn Agora Support Passend Onderwijs en Dienstencentrum Zaan Primair.

Meepraten over passend onderwijs

In de OPR denken ouders en medewerkers mee over passend onderwijs.