Onderwijs­professionals

Als schoolbesturen, scholen en netwerkpartners maken wij het onderwijs steeds passender en willen inclusiever (leren) denken en doen. Hoe organiseren wij het best passende onderwijs, liefst op de basisschool in de eigen buurt van een kind? En aan welke ambities werken wij vanuit ons ondersteuningsplan?

Contact
Karina Knaap
Management ondersteuner

Werkdagen: ma, di, do.
secretariaat@swvpozaanstreek.nl
06 11 01 21 43

Contact TLV-procedure
Nicolien Levering
Secretaresse

Werkdagen: ma, di, vr.
tlv-secretariaat@swvpozaanstreek.nl
06 29 09 31 15

Missie en visie

Missie: ieder kind moet kunnen meedoen

In de Zaanstreek werken wij als schoolbesturen met kinderen, ouders, schoolteams en samenwerkingspartners aan thuisnabij, inclusiever onderwijs. Dit doen wij omdat ieder kind recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen verdient om mee te kunnen doen. Nu op school, ‘later’ als volwaardig burger in onze samenleving. Daar bereiden de scholen in ons samenwerkingsverband ieder kind zo goed mogelijk op voor.

 

Visie: inclusiever onderwijs draagt bij aan een inclusievere samenleving

Waaróm werken wij aan inclusiever onderwijs? Erbij horen is een van onze belangrijkste sociale behoeften als mens. Onze samenleving wordt rijker als ieders bijdrage telt en mee kunnen doen, sociaal, maatschappelijk en op de arbeidsmarkt.

Dit meedoen kun je leren op school, in je eigen omgeving. Daar ontmoeten kinderen die later onze samenleving vormgeven, elkaar. Zij kunnen leren uitgaan van verschillen en ontdekken dat iedereen met eigen unieke kwaliteiten kan bijdragen aan activiteiten. Zo wordt insluiten de norm en hopen we dat de kinderen die nu naar school gaan, later zelf uitdragen dat iedereen erg mag zijn en gelijkwaardig mee kan doen. Zodat onze samenleving inclusiever wordt.

Ondersteuningsplan

In de Zaanstreek streven we ernaar dat maximaal 1 procent van alle kinderen in de regio naar het speciaal (basis)onderwijs hoeft te gaan. Ook willen we in onze regio géén thuiszitters. En kinderen die een ontheffing hebben van leerplicht, willen we naar onderwijs helpen, ook als dit groei van het speciaal (basis)onderwijs betekent. Deze doelen staan in het ondersteuningsplan dat de samenwerkende schoolbesturen samen hebben gemaakt.

 

We werken aan een programma met vijf programmalijnen:

1. inclusiever (leren) denken en doen

2. onderwijs passender maken

3. samen leren, samen werken, samen scholen

4. doelmatig organiseren, vrolijk verantwoorden

5. doorgaande projecten en arrangementen

Ieder kind passende ondersteuning

Niet een kind hoeft zich aan te passen, als onderwijsprofessional stem je het onderwijsaanbod, de begeleiding, hulpmiddelen en de leeromgeving af op wat een kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling.

Met jouw team werk je hiervoor samen met ouders, jeugdteams en andere samenwerkingspartners. In ons samenwerkingsverband zorgen wij er samen voor dat ieder kind zich – liefst in de eigen buurt – goed kan ontwikkelen. Welke ondersteuning bieden wij daarvoor en hoe organiseren wij dat?

Zorgplicht

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent voor jouw school dat als een kind wordt aangemeld, moet zorgen voor passend onderwijs. Dat kan op jouw school zelf zijn, of op een andere, meer passende school. Samen zijn alle schoolbesturen in ons samenwerkingsverband verantwoordelijk voor álle kinderen in ons samenwerkingsverband.

Dekkend netwerk

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een ‘dekkend netwerk’. Dit betekent dat we ieder kind in de regio – zo thuisnabij mogelijk – kunnen bieden wat het nodig heeft. Schoolbesturen zijn er verantwoordelijk voor dat de expertise beschikbaar is of komt die basisscholen nodig hebben om hun leerlingen optimaal te ondersteunen.

Samenwerking met jeugdhulp

De schoolmaatschappelijk werker in jouw school is onderdeel van jouw team en is de schakel met het jeugdteam. Het jeugdteam kan een kind, ouders en ook jouw team helpen bij ondersteuningsvragen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag, een verstandelijke beperking, opvoeding, of een combinatie daarvan. Ook als sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld, is het jeugdteam paraat.

Expertisecentra ondersteunen scholen

Twee expertisecentra in de Zaanstreek ondersteunen scholen bij het organiseren van extra ondersteuning: Dienstencentrum Zaan Primair en Agora Support Passend Onderwijs.

Voor elke school van Zaan Primair, Opspoor, De Werf, Eigen Wijs en de Vrije school is er een schoolondersteuner beschikbaar van Dienstencentrum Zaan Primair, voor de scholen van Agora en De Horizon zijn specialisten beschikbaar van Agora Support.

Is méér nodig, dan zoeken we verbinding met andere deskundigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van epilepsie. Voor kinderen die slechtziend of blind zijn, kun je als onderwijsprofessional een beroep doen op Visio, voor kinderen die kampen met spraaktaalproblemen op Kentalis.

Parels in de Zaan

All Inclusive Festival

Woensdag 12 juni organiseerde het Samenwerkingsverband PO Zaanstreek het All Inclusive festival in de Stoomhal in Wormer.
Een middag van ontdekken, ervaren, beleven.

Vacature: Leraar – Buitengewoon Leren – Zorgboerderij

Ben jij die ervaren leraar gespecialiseerd in gedrag én ben je op zoek naar een unieke uitdaging?

Er is een revolutie nodig in het onderwijs

‘De gangbare opvattingen over inclusief onderwijs zijn volgens mij nog niet revolutionair genoeg’, zegt Sofie Sergeant, hoofddocent Burgerschap en Inclusie aan de Hogeschool Utrecht.

POINT-Zaanstreek

POINT staat voor Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent. Daar zijn we in de Zaanstreek volop mee bezig in POINT-Zaanstreek: een werkplaats voor onderwijsonderzoek.

Onderwijsprofessionals van verschillende scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs werken samen met onderzoekers en een pabodocent om het onderwijs te verbeteren – in het bijzonder dat aan (hoog)begaafde leerlingen.

Leerkrachten die meedoen, zetten zelf een praktijkonderzoek op over (hoog)begaafdheid en er wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zo verzamelen we samen steeds meer kennis die we delen met alle scholen.

POINT deelt ook wetenschappelijke publicaties, praktijkartikelen, factsheets en materiaalbeschrijvingen van materialen die je kunt inzetten voor (hoog)begaafde kinderen.

POINT-Zaanstreek bijeenkomst 8

In dit bericht lees je over de bijeenkomsten van POINT-Zaanstreek.

Agenda

Meepraten over passend onderwijs

In de OPR denken ouders en medewerkers mee over passend onderwijs.