Netwerkpartners

Goede samenwerking tussen professionals in onderwijs, jeugd- en welzijn, opvoedings- en opgroeiondersteuning en jeugdhulp komt de ontwikkeling van kinderen in de Zaanstreek ten goede. Als samenwerkingsverband werken we intensief samen met (organisaties in) de gemeenten Oostzaan, Wormerland en Zaanstad.

Contact
Karina Knaap
Management ondersteuner

Werkdagen: ma, di, do.
secretariaat@swvpozaanstreek.nl
06 11 01 21 43

Contact TLV-procedure
Nicolien Levering
Secretaresse

Werkdagen: ma, di, vr.
tlv-secretariaat@swvpozaanstreek.nl
06 29 09 31 15

Veelgestelde vragen

Scholen vallen onder een schoolbestuur dat verantwoordelijk is voor de school en het onderwijs. De zeven schoolbesturen en hun scholen in de Zaanstreek vormen ons samenwerkingsverband.

De schoolbesturen spreken samen af hoe ieder kind in de Zaanstreek passend onderwijs krijgt en mee kan doen op school. Elke vier jaar maken zij daar een plan voor: het ondersteuningsplan.

Als schoolbesturen werken wij met kinderen, ouders en partners aan thuisnabij, inclusiever onderwijs. Dit betekent dat wij graag willen dat zoveel mogelijk kinderen in hun eigen buurt naar de basisschool gaan. En dat ieder kind kan meedoen, nu op school en nu en later ook in de samenleving.

  • Download missie en visie
  • Download poster ondersteuningsplan

Wij willen graag dat zoveel mogelijk kinderen in hun eigen buurt naar de basisschool gaan.

Scholen bieden basisondersteuning en helpen kinderen op allerlei manieren om zich goed te ontwikkelen. Ook als extra ondersteuning nodig is lukt dat vaak in de basisschool. Soms is tijdelijk extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs tijdelijk beter. Het kan ook zijn dat een combinatie van basisschool en ‘speciale’ school past bij wat een kind nu nodig heeft.

Onderwijsspecialisten die werken in en vanuit twee onderwijscentra ondersteunen alle scholen in de Zaanstreek bij het geven van passend onderwijs aan kinderen. Dit zijn Agora Support Passend Onderwijs en Dienstencentrum Zaan Primair.

Het speciaal basisonderwijs (sbo) is voor kinderen die zich op de basisschool niet goed kunnen ontwikkelen. Dat kan zijn door hun gedrag of omdat zij meer tijd nodig hebben om te leren.

Kinderen werken in het sbo aan dezelfde doelen als op de basisschool, maar de groepen zijn kleiner. De leraar heeft dus meer tijd en aandacht voor ieder kind.

Voor kinderen die meer hulp nodig hebben dan kan in het sbo is het gespecialiseerd onderwijs (go). Ook hier zijn de groepen kleiner dan op de basisschool. De leraar weet veel over zeer moeilijk lerende kinderen of over gedrag. Deze scholen vind je in de Zaanstreek.

Buiten onze regio zijn er ook speciale scholen voor kinderen die iets anders nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Voor het sbo en go is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Het is niet altijd zo dat een kind de hele schooltijd in het sbo of go zit. Gaat het goed? Dan kijkt het sbo of go of overstappen naar de basisschool mogelijk is.

Blijft speciaal onderwijs het beste passend na groep 8? Dan zijn er ook scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Sommige leerlingen lopen vast in het basisonderwijs. Voor hen is er plek in het speciaal basisonderwijs (sbo), het gespecialiseerd onderwijs (go) en het speciaal voortgezet onderwijs (vso). Het gaat dan om kinderen met een visuele beperking, slechthorendheid of doofheid, leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps, langdurig zieke kinderen of kinderen met een psychiatrische stoornis.

Wij willen graag dat zoveel mogelijk kinderen naar de basisschool in hun eigen buurt gaan. Scholen doen er dus alles aan om een kind op school te houden en te zorgen voor de extra ondersteuning die nodig is.

In de Zaanstreek hebben we verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs en gespecialiseerd onderwijs. Kijk op dynamicaonderwijs.nl of op www.tijstroom.nl.

In het ondersteuningsplan worden afspraken gemaakt over wat scholen en samenwerkingsverband doen en wat de gemeenten in onze regio doen, om ervoor te zorgen dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Zo stemmen het samenwerkingsverband en de gemeente hun beleid zo goed mogelijk op elkaar af. Op schoolniveau werken onderwijsprofessionals samen met jeugdhulpverleners.

Met onze partners werken we vanuit onze rol aan het welzijn en de ontwikkeling van de jeugd in de Zaanstreek. Een greep uit belangrijke maatschappelijke thema’s.

Thuiszitters voorkomen

Op basis van het Zaanse Thuiszitterspact werken we met gemeenten samen aan het voorkomen en aanpakken van verzuim en schooluitval en willen we ervoor zorgen dat alle kinderen gebruik kunnen maken van hun leerrecht.

Met gemeenten en partners in kinderopvang werken we aan een doorgaande lijn in passend onderwijs.

Doorgaande lijn

We werken intensief samen met voorschoolse voorzieningen, om juist jonge kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zo snel mogelijk het juiste aanbod te bieden en preventief te werken. Zo werken we aan een doorgaande lijn. Om ook de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, werken wij ook nauw samen met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs.

Nieuwkomers

De vraag naar meer onderwijsplekken voor kinderen uit het buitenland neemt toe. In onze regio verzorgt De Kernschool het onderwijs voor nieuwkomerskinderen in de Zaanstreek. In vier perioden van toen weken krijgen de leerlingen een specifiek onderwijsaanbod, daarna stromen leerlingen uit naar een vervolgschool in het regulier onderwijs, of in het speciaal basisonderwijs, of naar een nieuwkomersschool voor leerlingen van12 tot en met 18 jaar: de Internationale Schakel Klas.

Leerlingen die woonachtig zijn in de Zaanstreek, maar onderwijs volgen buiten de regio, vallen onder het Samenwerkingsverband van de regio waar de school gevestigd is. Aanvragen voor ondersteuning dienen te worden ingediend bij het Samenwerkingsverband waar het schoolbestuur van de desbetreffende school is aangesloten.

Scholenkaart

Parels in de Zaan

All Inclusive Festival

Woensdag 12 juni organiseerde het Samenwerkingsverband PO Zaanstreek het All Inclusive festival in de Stoomhal in Wormer.
Een middag van ontdekken, ervaren, beleven.

Er is een revolutie nodig in het onderwijs

‘De gangbare opvattingen over inclusief onderwijs zijn volgens mij nog niet revolutionair genoeg’, zegt Sofie Sergeant, hoofddocent Burgerschap en Inclusie aan de Hogeschool Utrecht.

Samen kunnen we de vicieuze cirkel van kansenongelijkheid doorbreken

Wat is kansenongelijkheid in het onderwijs, hoe ga je dat meerkoppige monster te lijf? Een gesprek met programmamaker, schrijver en docent Karim Amghar.

POINT-Zaanstreek

POINT staat voor Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent. Daar zijn we in de Zaanstreek volop mee bezig in POINT-Zaanstreek: een werkplaats voor onderwijsonderzoek.

Onderwijsprofessionals van verschillende scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs werken samen met onderzoekers en een pabodocent om het onderwijs te verbeteren – in het bijzonder dat aan (hoog)begaafde leerlingen.

Leerkrachten die meedoen, zetten zelf een praktijkonderzoek op over (hoog)begaafdheid en er wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zo verzamelen we samen steeds meer kennis die we delen met alle scholen.

POINT deelt ook wetenschappelijke publicaties, praktijkartikelen, factsheets en materiaalbeschrijvingen van materialen die je kunt inzetten voor (hoog)begaafde kinderen.

POINT-Zaanstreek bijeenkomst 8

In dit bericht lees je over de bijeenkomsten van POINT-Zaanstreek.

Missie en visie

Missie: ieder kind moet kunnen meedoen

In de Zaanstreek werken wij als schoolbesturen met kinderen, ouders, schoolteams en samenwerkingspartners aan thuisnabij, inclusiever onderwijs. Dit doen wij omdat ieder kind recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen verdient om mee te kunnen doen. Nu op school, ‘later’ als volwaardig burger in onze samenleving. Daar bereiden de scholen in ons samenwerkingsverband ieder kind zo goed mogelijk op voor.

 

Visie: inclusiever onderwijs draagt bij aan een inclusievere samenleving

Waaróm werken wij aan inclusiever onderwijs? Erbij horen is een van onze belangrijkste sociale behoeften als mens. Onze samenleving wordt rijker als ieders bijdrage telt en mee kunnen doen, sociaal, maatschappelijk en op de arbeidsmarkt.

Dit meedoen kun je leren op school, in je eigen omgeving. Daar ontmoeten kinderen die later onze samenleving vormgeven, elkaar. Zij kunnen leren uitgaan van verschillen en ontdekken dat iedereen met eigen unieke kwaliteiten kan bijdragen aan activiteiten. Zo wordt insluiten de norm en hopen we dat de kinderen die nu naar school gaan, later zelf uitdragen dat iedereen erg mag zijn en gelijkwaardig mee kan doen. Zodat onze samenleving inclusiever wordt.

Ondersteuningsplan

In de Zaanstreek streven we ernaar dat maximaal 1 procent van alle kinderen in de regio naar het speciaal (basis)onderwijs hoeft te gaan. Ook willen we in onze regio géén thuiszitters. En kinderen die een ontheffing hebben van leerplicht, willen we naar onderwijs helpen, ook als dit groei van het speciaal (basis)onderwijs betekent. Deze doelen staan in het ondersteuningsplan dat de samenwerkende schoolbesturen samen hebben gemaakt.

 

We werken aan een programma met vijf programmalijnen:

1. inclusiever (leren) denken en doen

2. onderwijs passender maken

3. samen leren, samen werken, samen scholen

4. doelmatig organiseren, vrolijk verantwoorden

5. doorgaande projecten en arrangementen